Algemene voorwaarden John Habes Meubelen, Plankenvloeren, Totaalinterieur

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door John Habes Meubelen, Plankenvloeren, Totaalinterieur. Dit is de eenmanszaak die wordt geëxploiteerd door de heer J. Habes, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53764609. Deze eenmanszaak zal hierna worden aangeduid met “Habes”.

 1. Definities

  Habes: Klant:

  Overeenkomst:

 2. Toepasselijkheid

John Habes Meubelen, Plankenvloeren, Totaalinterieur;
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Habes sluit;
De overeenkomst van koop/verkoop, van opdracht of aanneming van werk, althans iedere andere overeenkomst die door Habes in de uitoefening van zijn bedrijf wordt gesloten.

 1. 3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die door Habes in de uitoefening van zijn bedrijf wordt gesloten alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee;

 2. 3.2  Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Habes, maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Habes zijn ingeschakeld.

 1. Totstandkoming overeenkomst

  De overeenkomst met de klant komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door Habes of doordat hij aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 5.1  Indien de (goede) uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Habes gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 2. 5.2  De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Habes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Habes worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan Habes zijn verstrekt, heeft Habes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de klant in rekening te brengen;

 3. 5.3  Voor zover is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Habes de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daar aan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en de daarop betrekkende betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Betaling

 1. 11.1  Habes kan van de klant een voorschot/aanbetaling verlangen, alvorens aan de uitvoering van de overeenkomst te beginnen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de overeenkomst verrekend met de openstaande declaraties en/of de einddeclaratie;

 2. 11.2  Betaling dient te geschieden overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen betalingscondities. Indien partijen in de overeenkomst geen betalingstermijn zijn overeengekomen, dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

 3. 11.3  Na het verstrijken van de overeenkomen c.q. geldende betalingstermijn, is de klant van rechtswege in verzuim. Is er sprake van een handelsovereenkomst, dan is de klant met ingang van de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. Is de klant een natuurlijk persoon, dan is hij/zij met ingang van de verzuimdatum de wettelijke rente verschuldigd;

 4. 11.4  Indien Habes door het verzuim van de klant genoodzaakt is zijn vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten zoals administratiekosten, buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van

  40,- exclusief BTW;

 5. 11.5  Indien de klant tekort schiet in het nakomen van een verplichting, uit overeenkomst of de wet,

  of indien er bij Habes anderzijds gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de klant, is Habes bevoegd zijn verplichtingen op te schorten zolang de tekortkoming van de klant duurt of zolang de klant nog geen zekerheid voor de bestaande vorderingen en betaling van de nog te leveren zaken heeft verschaft.

12. Intellectuele eigendom

 1. 12.1  Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de door Habes verstrekte informatie, tekeningen, ontwerpen of op ander materiaal van Habes berust bij Habes en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Habes openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd;

 2. 12.2  Voor zover er door Habes een werk van stoffelijke aard tot stand wordt gebracht, blijft Habes eigenaar van de eventueel daarop rustende intellectueel eigendomsrechten.

13 Overmacht

 1. 13.1  Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW;

 2. 13.2  Indien door overmacht de levering van zaken meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn

  zowel Habes als de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

14. Aansprakelijkheid

 1. 14.1  Eventuele aansprakelijkheid van Habes voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering of, in geval van een andersoortige overeenkomst dan koop/verkoop, tot het loon c.q. de prijs die partijen voor de werkzaamheden van Habes zijn overeengekomen;

 2. 14.2  Habes is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de klant van welke aard dan ook;

 3. 14.3  Habes is niet aansprakelijk voor kleurverschillen van dezelfde houtsoort, die inherent zijn aan de

  betreffende houtsoort;

 4. 14.4  Habes is niet aansprakelijk voor de gevolgen of (gevolg)schade van de natuurlijke werking van

  hout, bijvoorbeeld krimpen, uitzetten, kraken, etc.;

3 van 4

 1. 14.5  Habes is eveneens niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de klant wijzigingen aan de zaak/het werk heeft aangebracht dan wel heeft laten aanbrengen, waaronder ook valt de situatie dat de klant reparaties aan de zaak/het werk heeft laten verrichten door een derde;

 2. 14.6  Habes is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de zaak/het werk door de klant;

 3. 14.7  Habes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Habes is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Habes kenbaar behoorde te zijn;

 4. 14.8  De in dit artikel genoemde exoneraties gelden niet indien de klant aantoont dat de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld van Habes.

15. Overig

 1. 15.1  De oppervlakteafwerking van de te leveren zaak of van te leveren hout, moet door de klant, al dan niet in overleg met Habes, worden gekozen. Indien eenmaal voor een bepaalde oppervlakteafwerking is gekozen en een bepaalde glansgradatie is overeengekomen, dan kan de klant, hier na het sluiten van de overeenkomst niet meer op terug komen;

 2. 15.2  De kleurstelling van een te restaureren werk, moet door de klant, al dan niet in overleg met Habes, worden gekozen. Op het moment dat de gekozen kleur eenmaal is aangebracht op het desbetreffende werk, kan de klant hier niet meer op terug komen;

 3. 15.3  Voor het opstellen van een expertiserapport brengt Habes 180,- exclusief BTW in rekening.

16. Ontbinding en gevolgen

 1. 16.1  Habes is gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderzijds zijn/haar beschikking over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest;

 2. 16.2  Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door Habes geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. 17.1  Op de overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten;

 2. 17.2  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Neem contact op!
John Habes
Verstuur een bericht

© John Habes. 

Vestiging Oss


Hoofdkantoor: 

 • Angelenweg 80 N
 • 5349 TC Oss
 • 06 – 54 62 81 18

Vestiging Huizen


(Geen postadres aanwezig)
(Alleen op afspraak)

 • Kostmand 100
 • 1276 CL Huizen